Staking 29 maart 2021

Op 29 maart plannen de twee grote vakbonden ACV en ABVV stakingen, dit over het ganse land verspreid. De onderhandelingen over loonopslag met de werkgevers zijn helemaal vastgelopen. Het patronaat houdt vast aan een loonsverhoging van 0,4 procent, bovenop de index. Een aalmoes voor de vele werknemers die in coronatijden óf hard gewerkt hebben óf loonverlies hebben geleden. Door het patronaat wordt ondertussen misbruik gemaakt van de corona-pandemie om “relancemaatregelen” te eisen die uiteindelijk steeds weer op sociaal en budgettair vlak een aderlating voor de werkende klasse betekenen. Met Zannekinbond wensen we deze stakingsacties te steunen. Niet zozeer omwille van deze in het kader van sociaal overleg puur op direct materieel gewin gerichte eis vanwege de twee vakbonden, maar ook omwille van een ruimer belang.

Met Zannekinbond kunnen we elk sociaal protest en syndicale actie door de (georganiseerde) werkende klasse onderschrijven, enerzijds omdat de algemene maatschappelijke, politieke en sociaaleconomische evolutie een richting uitgaat die de sociale rechten van de werkende klasse in Europa in het algemeen en in Vlaanderen en Wallonië in het bijzonder, ernstig onder druk zet. Anderzijds leidt de door liberale krachten nagestreefde globalisering tot economische afhankelijkheid (pijnlijk geïllustreerd door de Suez-blokkade van welgeteld één containerschip), degradatie van sociale verworvenheden en een verlies aan nationale soevereiniteit en dus ook democratische inspraak. Het is een evolutie die, aangemoedigd en uitgewerkt door neoliberaal beleid, een volledige vermarkting van de maatschappij nastreeft. Het marktfundamentalisme leidt ertoe dat zelfs bij de overheidsinstellingen burgers voortaan “klanten” worden, dat het streven naar vast werk als achterhaald wordt weggezet ten voordele van “loopbaanzekerheid”, dat steeds meer gemeenschapstaken uitbesteed worden aan privaat winstbejag. Elk sociaal protest, elke syndicale actie kan de aanzet vormen tot het doorbreken van het liberaal status quo.