Gauchisme, het hoogste stadium van imperialisme

Bruno Guigue   12 nov. 2021


Bruno Guigue is een voormalig Franse ambtenaar, essayist en politicoloog, geboren in Toulouse in 1962. Hij is oud-leerling van de École Normale Supérieure en van de ENA. Hoogleraar filosofie en docent internationale betrekkingen in het hoger onderwijs. Hij is de auteur van een aantal boeken, waaronder ‘Aux origines du conflit israélo-arabe, l’invisible remords de l’Occident’ (L’Harmattan, 2002).

Bruno GuigueBron: https://www.palestine-solidarite.fr/le-gauchisme-stade-supreme-de-limperialisme/
(Vertaald door Zannekinbond-red.)

Betekende de ineenstorting van de Sovjet-Unie het einde van het communisme? Misschien hielden degenen die de grafrede hielden zichzelf voor de gek. In tegenstelling tot wat zij dachten, is het echte socialisme niet verdwenen. Het feit dat de rode vlag niet meer boven het Kremlin wappert, betekent niet dat hij op de planeet is uitgestorven. Anderhalf miljard Chinezen leven onder het leiderschap van een communistische partij die geen tekenen vertoont van uitputting. Socialistisch Vietnam doet het vrij goed. In Rusland blijft de Communistische Partij de belangrijkste oppositiemacht. Communisten regeren Nepal en de Indiase deelstaat Kerala. Ondanks de imperialistische blokkade gaan de Cubanen door met de opbouw van het socialisme. Communisten hebben electorale successen geboekt in Chili en Oostenrijk. Zeggen dat het communisme slechts een slechte herinnering heeft nagelaten en tot het verleden behoort, is een dubbele analysefout begaan. Niet alleen heeft het bijgedragen tot het welzijn van een kwart van de mensheid, maar er is geen aanwijzing dat het zijn laatste woord heeft gezegd. Het is niet meer veroordeeld door zijn verleden dan dat het verstoken is van een toekomst. Zij kan wijzen op de zegevierende strijd tegen het nazisme, een beslissende bijdrage tot de val van het kolonialisme en een hardnekkig verzet tegen het imperialisme. Dit drievoudige succes is genoeg om het revolutionaire geloofsbrieven te geven. Maar het verleden is ook de lange reeks van sociale vorderingen, de miljoenen levens die zijn gered van ellende, analfabetisme en epidemieën.

Het communisme is een titanische poging om de massa’s te bevrijden uit de onwetendheid en de afhankelijkheid die het voortbrengt. De pedagoog Célestin Freinet, die in 1925 in de USSR verbleef, uitte “zijn verbazing en verwondering, vooral als men bedenkt onder welke omstandigheden deze immense vooruitgang werd geboekt”. De Russische pedagogen, schreef hij, hadden “in hun toewijding aan de zaak van het volk en in hun revolutionaire activiteit voldoende helderheid gevonden om hun pedagogie niet alleen op het niveau van de westerse pedagogie te brengen, maar ook om onze schuchtere pogingen verre te overtreffen. Geen enkele andere politieke kracht had de achtergebleven, koloniale en semi-koloniale landen waarvoor de communisten in de 20e eeuw verantwoordelijk waren, uit de sleur van onderontwikkeling kunnen trekken. Hoe zou Rusland er uitzien als het in handen was gebleven van Nicolaas II of Alexander Kerensky? Hoe zou China er uitzien als het was overgelaten aan Chiang Kai-shek en zijn kliek van feodalisten? Waar zou Cuba zijn als het in de greep was gebleven van het imperialisme en zijn plaatselijke huurlingen? De communistische revolutie was, overal, het antwoord van de geproletariseerde massa’s op de paroxysmale crisis van vermolmde samenlevingen, tegen een achtergrond van economische achterstand en culturele achterstand. Als deze revolutie plaatsvond, was dat omdat zij beantwoordde aan de urgentie van het moment. In Rusland, China en elders was het de vrucht van een diepgaande beweging in de maatschappij, een rijping van objectieve voorwaarden. Maar zonder de partij, zonder een gecentraliseerde en gedisciplineerde organisatie, was zo’n revolutionair resultaat onmogelijk. Op welke voorhoede konden de massa’s rekenen, bij gebrek aan het leiderschap dat door de communisten werd belichaamd? En tot welke wanhoop zou, bij ontstentenis van een alternatief, het afbreken van revolutionaire beloften hebben geleid?

Het feit dat de vormen van de strijd voor het socialisme niet meer dezelfde zijn, verandert daar niets aan. Deze strijd is vandaag de dag nog steeds relevant. De ontwikkelde kapitalistische landen verkeren in een crisis, en de enige oplossing voor deze crisis is de vorming van een progressief blok tegenover het bourgeoisblok. China, Vietnam, Laos, Syrië, Cuba, Kerala, Nepal, Bolivia, Venezuela en Nicaragua bouwen aan een oorspronkelijk socialisme. Het is lachwekkend om te beweren communist te zijn en tegelijkertijd neer te kijken op deze concrete verwezenlijkingen. Toch is dit wat de talloze kapellen van Westers links doen. Het dagelijks werk van Cubaanse dokters, Venezolaanse onderwijzers en Nicaraguaanse verpleegsters stijgt in hun ogen niet uit boven de waardigheid van de wereldrevolutie. Voor deze overblijfselen van het heilige vuur zijn dergelijke prestaties veel te bescheiden om het enthousiasme van een betere toekomst op te wekken. Onvermurwbare hoeders van revolutionaire zuiverheid, delen linksen graag rode kaarten uit aan hen die het socialisme opbouwen. Omdat ze thuis niet kunnen handelen, oordelen ze over wat anderen doen. En wat erger is, ze passen de criteria van de bourgeois ideologie toe. Toen de Cubaanse revolutie Batista verdreef, bedachten de linksen de slogan: “Cuba si, Fidel no”. Met deze belachelijke slogan beweerden zij de revolutie te verdedigen terwijl zij de “Castro dictatuur” veroordeelden. Maar wat is de Cubaanse revolutie zonder Castro? En hoe kan het land op de weg naar het socialisme worden gebracht anders dan door een door de imperialisten gesteunde oppositie te onderdrukken? Dit ideologische offensief tegen Fidel Castro weerspiegelde niet alleen een onverschilligheid voor de omstandigheden van de strijd die door het Cubaanse volk werd gevoerd. Het steunde ook pogingen om de revolutionaire macht omver te werpen.

Beweging van de 26ste Juli, Cubaanse revolutionaire strijdorganisatie o.l.v. Fidel Castro. Nationalistisch, anti-imperialistisch en democratisch, o.a. gebaseerd op de ideeën van de patriottische dichter José Martí.

Tijdens de gebeurtenissen van Tiananmen in juni 1989 gebeurde hetzelfde. Overlopend van enthousiasme voor de opstand, verkondigde het comité van de Vierde Internationale “de overwinning van de politieke revolutie in China”. Verzwakt door de repressie die haar had getroffen, betuigde zij haar “onwankelbare solidariteit met de arbeiders en studenten die een meedogenloze strijd voeren tegen het moorddadige regime van de Stalinisten in Peking”. Een “bloedig bloedbad” dat eens te meer “de contrarevolutionaire verdorvenheid van het stalinisme, de meest verraderlijke en sinistere vijand van het socialisme en de arbeidersklasse” aan het licht brengt. Wanneer men de achtergrond van de zaak kent, is deze verklaring verbijsterend. Want “het bloedbad van Tiananmen” is het voorwerp van een bijzonder misleidend verhaal, en een herinnering aan de feiten is noodzakelijk. De eerste verdraaiing van de werkelijkheid is de samenstelling van de protestbeweging. Zij wordt door de westerse media beschouwd als een monolithische beweging, die aandringt op het aftreden van de communistische partij en oproept tot de vestiging van een “liberale democratie”. Dat is niet waar. Het nauwgezette onderzoek dat Mango Press op 4 juni 2021 publiceerde, wijst erop dat de beweging niet alleen studenten omvat, “de meest uitgesproken groep”, maar ook “vele fabrieksarbeiders, migrantenarbeiders en plattelandsbewoners uit de omgeving van Peking die aan de actie hebben deelgenomen, elke groep met een andere politieke oriëntatie”. Sommige demonstranten waren marxistisch-leninistisch, anderen hard-line maoïsten, weer anderen liberalen”. Tweede, en even belangrijke, verduidelijking: “Dit is geen duistere samenzwering van de Chinese regering, maar een bevestigd feit: een gezamenlijke MI6-CIA operatie die bekend staat als Operatie Yellowbird werd gelanceerd om ‘pro-democratie’ facties te trainen in Chinese universiteiten. Op de grond werden Triads uit Hong Kong gezonden om studenten op te leiden in guerrillaoorlogvoering, hen te bewapenen met ijzeren stokken en hen oproertactieken bij te brengen. Het uiteindelijke doel van operatie Yellowbird was om waardevolle personen uit de protestbeweging te halen, en het is gelukt om er meer dan 400 te halen.

Ook de verklaringen van de woordvoerders van de beweging zijn zeer verhelderend. De meest bekende in het Westen zijn Chai Ling en Wang Dan. Zoals verhaald in de Amerikaanse documentaire “The Gate of Heavenly Peace”, werd Chai Ling op 28 mei 1989 geïnterviewd door Peter Cunningham. Ze zei: “Al die tijd hield ik het voor mezelf, omdat ik Chinees ben en dacht dat ik niets slechts over Chinezen mocht zeggen. Maar ik kan het niet helpen soms te denken – en ik kan het net zo goed zeggen – jullie Chinezen zijn mijn strijd niet waard, jullie zijn mijn opoffering niet waard! Waar we echt op hopen is bloedvergieten, het moment waarop de regering bereid is het volk schaamteloos af te slachten. Pas als het plein in bloed is gehuld, zal het Chinese volk de ogen openen. Alleen dan zullen ze echt verenigd zijn. Maar hoe kunnen we dit alles uitleggen aan mijn kameraden? De icoon van het Plein van de Hemelse Vrede wijdde haar volk aan het martelaarschap, maar zij koos voor exfiltratie naar de Verenigde Staten via Hong Kong. Mango Press concludeert: “Het is duidelijk dat de door westerse diensten voor dit protest verzonnen leiding een duidelijk doel had: het scheppen van de voorwaarden voor een bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede. De demonstratie begon als een vreedzaam machtsvertoon ter ondersteuning van Hu Yaobang, maar werd door buitenlandse agenten ingelijfd.

Tenslotte is de wijze waarop de Chinese autoriteiten de orde herstelden een belangrijk onderdeel van de zaak. In tegenstelling tot de westerse versie toonden zij zich zeer terughoudend tot de rellen uitbraken in de nacht van 3 op 4 juni. Van 16 april tot 20 mei konden de demonstraties ongehinderd doorgaan. Op 20 mei werd de staat van beleg afgekondigd en werd de demonstranten via het TV-journaal en luidsprekers op het plein bevolen naar huis te gaan. Sommige militaire eenheden probeerden Peking binnen te komen, maar werden bij de toegangspoorten door de demonstranten teruggedreven. Op 2 juni deed het leger een eerste poging om het Tiananmen-plein te ontruimen. De troepen van het Volksbevrijdingsleger die naar het gebied zijn gestuurd hebben rudimentaire oproeruitrusting, waarbij een op de tien soldaten gewapend is met een aanvalsgeweer. Terwijl de troepen westwaarts trekken op Chang’an Avenue, worden ze aangevallen door de menigte. Sommige soldaten worden ontwapend, anderen worden gemolesteerd door de relschoppers. Uiteindelijk vonden de militairen hun weg naar het Plein van de Hemelse Vrede, waar ongewapende soldaten de studenten overhaalden om te vertrekken. Maar in de nacht van 2 op 3 juni brak er geweld uit in de steegjes en langs de Chang’an Laan. De oproerkraaiers die de wapens van de soldaten in beslag hadden genomen, gingen in de aanval. Tientallen pantservoertuigen werden met molotovcocktails in brand gestoken, en vele ongewapende soldaten werden gevangen genomen. Volgens de Washington Post van 5 juni 1989 “zijn de anti-regeringsstrijders georganiseerd in formaties van 100 tot 150 personen. Zij zijn gewapend met molotovcocktails en ijzeren knuppels, om de confrontatie aan te gaan met de PLA, die in de dagen voor 4 juni nog ongewapend was”.

Iconische foto – Misbruikt in Westerse propaganda

Er werden barricades opgeworpen en de botsingen namen toe. Toen veranderde de opstand in een bloedbad. Soldaten die gevangen genomen werden in de troepentransporten werden gelyncht of levend verbrand, zoals Luitenant Liu Guogeng, Soldaat Cui Guozheng en Eerste Luitenant Wang Jinwei. Op 3 juni was het dodental al opgelopen tot vijftien soldaten en vier demonstranten. De regering gaf vervolgens het Volksbevrijdingsleger opdracht de controle over de straten te heroveren. In de nacht van 3 op 4 juni trokken de militairen massaal de stad binnen en maakten een einde aan het oproer. Maar er werd niet gevochten op het Tiananmen Plein. Geen tanks hebben demonstranten verpletterd. Na de gebeurtenissen van 4 juni schatte de regering het aantal slachtoffers op 300: soldaten, politie en oproerkraaiers. De westerse wereld noemde dit cijfer onmiddellijk een leugen, en haar media spraken van 1.000 tot 3.000, en tenslotte 10.000 slachtoffers. Een week later stelde de Chinese regering het officiële dodental op 203. In die tijd ging de foto van de man die de colonne tanks op het Plein van de Hemelse Vrede tegenhield, de hele wereld over. Het toont de moed van een enkele man die voor tanks staat die de brutaliteit van de onderdrukking symboliseren. Maar in de volledige video, zien we dat de colonne stopt om niet over zijn lichaam te gaan. De man klimt dan op de eerste tank en bonst op het luik. Terwijl hij zijn boodschappentassen vasthoudt, praat hij een paar seconden met de bemanning. Toen klom hij stilletjes uit de tank en werd meegenomen door zijn vrienden die zich bij hem hadden gevoegd. De tanks gaan dan verder richting Chang’an, terugkerend naar hun basis. Dat is alles. Het propaganda-genie heeft van een non-event een wereldwijd symbool gemaakt.

Het verslag van de Westerse liberale en zogenaamd vrije media over de gebeurtenissen is nietszeggend. Er wordt nooit uitgelegd waarom de studenten op het plein protesteerden, en er wordt zelden ingegaan op de zeer uiteenlopende doelstellingen van de studentengroepen. Als wij moeten geloven dat een kolonne tanks stopt voor één man na er 10.000 te hebben vermoord, welke belachelijke leugens zal het Westen dan nog meer over China schrijven? Op het Tiananmen plein op 4 juni 1989, was er geen bloedbad. In de zijstraten werd hevig gevochten tussen gewapende contrarevolutionaire elementen, de politie en het leger. Het totale aantal doden voor de hele gebeurtenis bedroeg 241, inclusief soldaten, politie en oproerkraaiers. Na het geweld hebben er geen executies plaatsgevonden. Wang Dan, de leider van het protest en aanstichter van geweld, die er niet in slaagde naar het Westen te vluchten, werd gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, plus twee jaar hechtenis in afwachting van zijn proces wegens het aanzetten tot contrarevolutionair geweld. De man werd slechts veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Hij leeft nu vrij in de wondere wereld van het kapitalistische Westen. De werkelijke reden waarom het Westen gedwongen is te liegen over de gebeurtenissen van die dag is om zijn gezicht te redden. Zij probeerden de soevereine regering van China met fascistisch geweld omver te werpen, en hun poging tot staatsgreep werd verpletterd.

Het had niet beter gezegd kunnen worden. Maar de realiteit van de imperialistische inmenging en de schadelijkheid van haar leugens glippen door de radarschermen van Westers radicaal links. Besmet door een laag Trotskisme dat Trotski zelf zou doen blozen van schaamte, is het des te meedogenlozer tegen socialistische staten dan het volstrekt onschadelijk is tegenover kapitalistische staten. Machteloos en gemarginaliseerd in eigen land, ademt het rancune uit tegen het echte socialisme. Omdat zij het belang van de nationale kwestie niet inziet, kijkt zij neer op het anti-imperialisme dat de revolutionaire nationalismen van de Derde Wereld en de internationale communistische beweging hebben nagelaten. In plaats van te leren van Ho Chi Minh, Lumumba, Sankara, Mandela, Castro, Nasser, Che Guevara, Chavez en Morales, leest zij Le Monde en kijkt zij naar France 24. Zij gelooft dat er goeden en slechten zijn, dat de goeden net als wij zijn en dat wij de slechten moeten verslaan. Zij is verontwaardigd – of in verlegenheid gebracht – wanneer de leider van Venezolaans rechts, die in de VS door de neoconservatieven is opgeleid om het Chavisme te elimineren, wordt opgesloten wegens een poging tot staatsgreep. Wanneer de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV) electorale moeilijkheden ondervindt, jankt zij met de imperialistische wolven mee en is zij er snel bij om haar vermeende “excessen” aan de kaak te stellen. Zij doet alsof zij niet weet dat de onderbreking van de bevoorrading is uitgelokt door een importerende bourgeoisie die in dollars handelt en de verlamming van de distributienetwerken organiseert in de hoop de legitimiteit van president Maduro te ondermijnen. Onverschillig voor de fundamentele bewegingen stelt dit links zich tevreden met deelname aan de beroering aan de oppervlakte. Het lijkt erop dat voor hen de politiek geen krachtenveld is, maar een schaduwtheater. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij de lessen mist van de pogingen om de Bolivariaanse revolutie te destabiliseren.

De eerste les is dat men geen politiek alternatief kan opbouwen zonder het risico te nemen van een beslissende confrontatie met de bezitters van kapitaal, of zij zich nu binnen of buiten de grenzen bevinden. Met politiek alternatief bedoelen wij precies het tegenovergestelde van wat “alternatie” wordt genoemd, d.w.z. de eenvoudige permutatie van teams die aan de macht zijn. Het is een veel diepgaander proces, dat geen genoegen neemt met een paar oppervlakkige wijzigingen, maar dat de structuren die de verdeling van de rijkdom bepalen, uitdrukkelijk in het spel brengt. Dit politieke alternatief wordt dus geïdentificeerd met de uitdrukkelijke herovering, door het volk, van de attributen van soevereiniteit. Het veronderstelt het verbreken van de banden die het land binden aan het overheersende buitenlandse kapitaal en aan het plaatselijke “comprador”-kapitaal dat daarvan afhankelijk is. Maar dit is een kolossale taak. Zodra het wordt ondernomen, wordt de objectieve zwaarte van de structuren gecombineerd met de meedogenloze oorlog die de rijken voeren om hun klasseprivileges te behouden. De internationale pers beschrijft Venezuela als een failliet land, maar vergeet te vermelden dat dit faillissement dat van een Latijns-Amerikaans kapitalistisch land is. Het land heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar door het uitblijven van structurele veranderingen is het in een sleur van economische afhankelijkheid terechtgekomen. Geruïneerd door de daling van de olieprijzen, is het niet in staat geweest een alternatief model op te bouwen. Als het rechtse Venezolaanse tuig door de straten van Caracas raast onder het gejuich van de burgerlijke pers en de westerse kanselarijen, dan is dat omdat Venezuela geen Cuba is. En als Venezuela een proces van autonome niet-kapitalistische ontwikkeling was begonnen, zouden er waarschijnlijk geen oproerkraaiers in Caracas zijn.

De crisis in het land heeft de neiging ons dit te doen vergeten, maar het Chavisme werd aangedreven door een krachtige sociale beweging die nog lang niet verdwenen is. Sinds Chavez in 1998 voor het eerst werd verkozen, heeft hij gestreden tegen vooroordelen op grond van ras en klasse. Hij heeft de armoede en het analfabetisme drastisch teruggedrongen. Door de olie te nationaliseren, heeft hij de controle van de natie over haar natuurlijke rijkdommen hersteld. Hij zette het buitenlands beleid van het land op zijn kop, brak met Israël, vond de Bolivariaanse alliantie uit en daagde Uncle Sam uit in het hart van zijn Zuid-Amerikaanse “achtertuin”. Gesteund door het Venezolaanse volk, heeft het Chavisme de seculiere gevestigde wanorde in Latijns-Amerika verstoord die ten voordele stond van de Noord-Amerikaanse multinationale ondernemingen en de racistische bourgeoisie. Natuurlijk heeft de Bolivariaanse revolutie niet alle kwalen van de Venezolaanse samenleving van de ene dag op de andere uit de weg geruimd, en zij draagt haar deel van de fouten en onvolkomenheden met zich mee. Het heeft de oliewinsten gebruikt om de armste lagen van de bevolking uit de armoede te halen, maar is er niet in geslaagd de diepgewortelde sociale structuren van het land te hervormen. Een neo-bourgeoisie heeft van haar nabijheid tot de macht geprofiteerd om voorrechten te veroveren en te consolideren. Erger nog, de economie is nog steeds in handen van een reactionaire bourgeoisie die haar sabotage organiseert om de crisis te verergeren en Maduro van de macht te verdrijven.

Maar het maakt niet uit. De Bolivariaanse revolutie zou slechts revolutie in naam zijn, en zou slechts de wraakzuchtige haat van de rijken kunnen ontketenen en de dodelijke vijandigheid van haar tegenstanders kunnen opwekken. Wanneer zij verontwaardigd is over de – veronderstelde – slachtoffers van de repressie van de politie in plaats van over de bloedige acties van ultrarechts, vergeet Westers links dat een straatprotest niet altijd progressief is, dat een democratische eis kan dienen als scherm voor reactie, en dat een staking kan bijdragen tot de destabilisatie van een linkse regering, zoals de Chileense truckersbeweging in 1973 aantoonde. De les is vergeten door gentrified links in de rijke landen, maar echte Latijns-Amerikaanse progressieven weten dat als je de loop der dingen wilt veranderen, je moet handelen naar de structuren. De nationalisatie van sleutelsectoren, de verwerping van neoliberale recepten, het herstel van de nationale onafhankelijkheid, de consolidatie van een internationale alliantie van soevereine staten, de mobilisatie van het volk voor een betere verdeling van de rijkdom, onderwijs en gezondheid voor allen zijn de verschillende facetten van het progressieve project. In tegenstelling tot wat een ideologie die oude sociaaldemocratische waanideeën recycleert beweert, is het niet haar radicaliteit die zo’n project tot een nederlaag veroordeelt, maar de angst om het aan te nemen. Een revolutie gaat zelden ten onder aan een teveel aan communisme, en veel vaker aan haar onvermogen om er toe te leiden.

Zodra het de geopolitieke en geo-economische belangen van de overheersende mogendheden aantast, overschrijdt het progressieve project de rode lijn. Als deze grens eenmaal is overschreden, kan elke onvoorzichtigheid fataal worden. Imperialisme en zijn lokale uitvoerders bewijzen geen dienst. Waarom zouden ze? Franco gaf de Spaanse Republiek geen kans (1936), noch de CIA aan Mossadegh (1953), noch Mobutu aan Lumumba (1961), noch Soeharto aan Soekarno (1965). Allende maakte de tragische fout Pinochet te benoemen op het ministerie van Defensie, en Chavez dankte zijn redding in 2002 aan de loyaliteit van de presidentiële garde. Het is niet genoeg om aan de kant van het volk te staan, je moet jezelf de middelen geven om hen niet te verliezen door je vijanden de macht te laten overnemen. Zoals Pascal zei, het is niet genoeg dat rechtvaardigheid rechtvaardig is, zij moet ook sterk zijn. Dit zijn allemaal kwesties die Westers links beweert niet te begrijpen.

Als pseudo-internationalistisch weigert zij in te zien dat de eerbiediging van de soevereiniteit van de staten geen bijzaak is, maar de voornaamste eis van de volkeren tegenover de hegemoniale pretenties van een door Washington vazalachtig gemaakt Westen. Zij doet alsof zij negeert dat de ideologie van de mensenrechten dient als scherm voor het westerse interventionisme, dat vooral geïnteresseerd is in koolwaterstoffen en minerale rijkdommen. Het pleit voor onderdrukte minderheden over de hele wereld, zonder zich af te vragen waarom sommigen zichtbaarder zijn dan anderen. Zij verkiest de Syrische Koerden boven de Syriërs omdat zij een minderheid vormen, zonder in te zien dat deze voorkeur in dienst staat van hun instrumentalisering door Washington en de opsplitsing van Syrië steunt in overeenstemming met het neoconservatieve project.

Men zal in de literatuur van westers links lang zoeken naar artikelen waarin wordt uitgelegd waarom in Cuba, ondanks de blokkade, de kindersterfte lager is dan in de VS, de levensverwachting die van een ontwikkeld land is, de geletterdheid 98% bedraagt en er 48% vrouwen in de Assemblee van de Volksmacht zitten. Het zal nooit worden verklaard waarom Kerala, een staat met 34 miljoen inwoners die sinds de jaren vijftig door de communisten en hun bondgenoten wordt geregeerd, verreweg de hoogste menselijke ontwikkelingsindex van de Indiase Unie heeft en waarom vrouwen er een vooraanstaande sociale en politieke rol spelen. Want experimenten van sociale verandering die ver van de schijnwerpers in exotische landen worden uitgevoerd, zijn van weinig belang voor de progressieven die gefascineerd zijn door de televisiehype. Gedrenkt in moraal en bedwelmd door kleinburgerlijk formalisme ondertekent Westers links petities en vaardigt het anathema’s uit tegen staatshoofden die de vervelende gewoonte hebben om de soevereiniteit van hun land te verdedigen. Dit manicheïsme maakt een einde aan de pijnlijke taak om elke concrete situatie te analyseren en verder te kijken dan het einde van de eigen neus lang is. Zij doet alsof de wereld één is, homogeen, doorkruist door dezelfde ideeën, alsof alle samenlevingen gehoorzamen aan dezelfde antropologische beginselen, zich ontwikkelen volgens hetzelfde ritme. Het verwart gemakkelijk het recht van volkeren op zelfbeschikking met de plicht van staten om te voldoen aan de eisen van een Westen dat zich opwerpt als de hoogste rechter.

In het Syrische drama heeft dit neokoloniale tropisme ertoe geleid dat Westers radicaal links een pathetische fout heeft gemaakt. Door de werkelijkheid te ontkennen, slikte het gulzig de valse versie van de Westerse media. Zij baseerde zich op dubieuze bronnen waarvan zij de niet te verifiëren cijfers en gratuite beweringen keer op keer herhaalde. Als een braaf meisje gaf zij geloof aan het belachelijke verhaal van de slager van Damascus die zijn volk afslachtte. Zij slikte de chemische aanval alsof zij één van de VN-flacons van de heer Powell slikte. Het is gevallen voor de humanitaire propaganda met twee snelheden die schaamteloos een onderscheid maakt tussen de goede en de slechte slachtoffers. Deze verbijsterende blindheid heeft Frans (en ook Vlaams en Waals nvdr) links in de eerste plaats te danken aan zijn onkreukbare morele houding. Een manicheïstisch leesrooster heeft zijn kritische geest verdoofd en hem afgesneden van de echte wereld. Omdat zij absoluut good guys (rebellen) en bad guys (Assad) wil aanwijzen, heeft zij zichzelf belet een proces te begrijpen dat zich elders afspeelt dan in de ideeënhemel. Wanneer wij de hoofdrolspelers van een historische situatie aanwijzen met behulp van categorieën als goed en kwaad, geven wij alle rationaliteit op. Men kan voorkeuren hebben, maar wanneer deze voorkeuren het kritisch denken belemmeren, zijn het geen voorkeuren meer, maar mentale remmingen.

De tweede reden voor deze blindheid is een schrijnend tekort aan politieke analyse. Dit radicale links wilde niet inzien dat het machtsevenwicht in Syrië niet was wat het dacht. Zij reconstrueerde het verhaal van de gebeurtenissen naar eigen goeddunken om inhoud te geven aan de fantasie van een algemene Arabische revolutie die het regime in Damascus zou wegvegen, zoals zij ook de andere had weggevaagd, en negeerde daarbij juist datgene wat de Syrische situatie uniek maakte. Zij die er prat op gaan hun klassieken te kennen, hadden de formule moeten toepassen waarmee Lenin het marxisme definieerde: “de concrete analyse van een concrete situatie”. In plaats van zich te onderwerpen aan deze oefening in nederigheid ten overstaan van de realiteit, dacht extreem-links in het Westen te zien wat het wilde zien. Misbruikt door zijn eigen retoriek, gokte het op een revolutionaire golf die alles op zijn weg zou wegvegen, zoals in Tunesië en Egypte. Een slechte zet. Verstoken van een consistente sociale basis in het land, was de glorieuze “Syrische revolutie” er niet. Een echte bloedige klucht, een invasie van desperado’s kwam ervoor in de plaats. Aangezien de natuur een vacuüm verafschuwt, nam deze invasie van de wieg van de beschaving door hersenloze hordes in de linkse verbeelding de plaats in van een proletarische revolutie. De trotskistische beweging wilde niet zien dat de grootste volksbijeenkomsten in 2011 ten gunste van Bashar Al-Assad waren. Het standpunt van de Communistische Partij van Syrië, die zich aan de zijde van de regering schaarde om de Syrische natie tegen haar agressors te verdedigen, werd met minachting verworpen. Dit links heeft de ontkenning van de werkelijkheid tot het uiterste absurde gedreven en zich tot het einde toe solidair verklaard met een “Syrische revolutie” die alleen in zijn verbeelding bestond.

De secretaris-generaal van de Syrische Communistische Partij, Ammar Bagdash, antwoordde hem in 2016 echter op voorhand: “In Syrië is er, in tegenstelling tot Irak en Libië, altijd een sterke nationale alliantie geweest. De communisten werken sinds 1966 zonder onderbreking samen met de regering. Syrië had zich niet kunnen verzetten door alleen op het leger te vertrouwen. Het verzette zich omdat het kon rekenen op een populaire basis. Bovendien zou het kunnen rekenen op de alliantie met Iran, China, Rusland. En als Syrië overeind blijft, zullen tronen vallen omdat duidelijk zal worden dat er andere wegen zijn. Onze strijd is internationalistisch. Een Russische deskundige vertelde me: de rol van Syrië is als die van Spanje tegen het fascisme. Een wrede test voor Europees links. Als we de Syrische situatie moeten analyseren, zal een Syrische communist die bijdraagt tot de verdediging van zijn land altijd beter zijn dan een Franse linkse die fantaseert over de revolutie terwijl hij demis drinkt in het Quartier Latin. Niet in staat te begrijpen wat er op het terrein gebeurt, is Frans (en de meerderheid van Europees nvdr) radicaal links het slachtoffer van een schaduwtheater waarvoor het zelf het denkbeeldige scenario heeft geschreven. Omdat het niet hoorde wat de plaatselijke marxisten zeiden, speelde het revolutie bij volmacht zonder in te zien dat deze revolutie alleen in de eigen dromen bestond. Aangezien de mythe van een democratische en geweldloze oppositie in stand moest worden gehouden, werd het verslag van de gebeurtenissen gezuiverd van alles wat de zuiverheid ervan zou kunnen aantasten. Het geweld van de Wahhabi-enthousiastelingen werd gemaskeerd door een stortvloed van propaganda. Als feitelijk bewijs van een terrorisme dat het ware gezicht was van deze neprevolutie, werd deze uitbarsting van haat van de radarschermen gewist. Evenzo keek het zelfingenomen links hypocriet de andere kant op toen het vuur van de burgeroorlog werd aangewakkerd door een lawine van dollars vanuit de petromonarchieën.

Meer nog, het heeft de ogen gesloten voor de perversiteit van de Westerse mogendheden die gokten op de verergering van het conflict door de militarisering van de oppositie aan te moedigen, terwijl een pers die onder bevel stond met verrukking de ophanden zijnde val van het “Syrische regime” voorspelde. Schaamteloos heeft dit links zijn bevooroordeelde lezing van het conflict gemodelleerd naar de NAVO-agenda van “regime change” die door de neoconservatieven wordt geëist. Hoewel het beweert anti-kolonialistisch te zijn, heeft het zich in dienst laten nemen door een imperialisme dat vastbesloten is chaos te veroorzaken in één van de weinige Arabische landen die geen compromis hebben gesloten met de zionistische bezetter. De geschiedenis zal zich herinneren dat radicaal links als hulpje van de NAVO diende bij de poging om een soevereine staat te vernietigen onder het bedrieglijke voorwendsel van de mensenrechten. Het is waar dat de Trotskistische beweging nooit gebrek heeft aan argumenten. Voor de academicus Gilbert Achcar is de oorzaak duidelijk : na het “campisme” van de Koude Oorlog bestaat het “neo-campisme” erin “elk regime te steunen dat het voorwerp is van de vijandigheid van Washington”. Campisme was: “de vijand van mijn vriend (de USSR) is mijn vijand”; neo-kampisme is: “de vijand van mijn vijand (de VS) is mijn vriend”. Deze politieke houding, een recept voor “ongebreideld cynisme”, zou “uitsluitend gericht zijn op haat jegens de regering van de VS”. Erger nog, het zou leiden tot “systematisch verzet tegen alles wat Washington op het wereldtoneel onderneemt en tot het afglijden naar kritiekloze steun voor volstrekt reactionaire en antidemocratische regimes, zoals de sinistere kapitalistische en imperialistische regering van Rusland (imperialistisch volgens elke definitie van het begrip)”.

Men zou deze “definities” van imperialisme graag kennen, maar meer zullen we niet weten. Rusland valt geen buitenlands grondgebied binnen, het legt geen embargo’s op, het voert geen “regime change” uit bij anderen. Het Russische militaire budget is 8% van dat van de NAVO. Rusland heeft vier militaire bases in het buitenland, terwijl de VS er 725 heeft. De teruggave van de Krim aan Rusland is niet schokkender dan Hawaï dat aan de Verenigde Staten toebehoort of Mayotte aan Frankrijk. In werkelijkheid is het met betrekking tot het Syrische drama dat de in Libanon geboren academicus zijn vijandigheid jegens Moskou uitademt. De Russische interventie heeft de Syrische staat namelijk waardevolle bijstand verleend bij de herovering van het nationale grondgebied op de door de NAVO-landen gesteunde extremistische milities. De bewijsloze beschuldiging aan het adres van Rusland gaat vervolgens, heel logisch, vergezeld van een verklaring van de Verenigde Staten: “Washington heeft zich in de Syrische oorlog op de achtergrond gehouden en zijn interventie pas opgevoerd nadat de zogenaamde Islamitische Staat zijn grote offensief had ingezet en de Iraakse grens was overgestoken, waarna Washington zijn directe interventie beperkte tot de bestrijding van de IS. De VS low profile in de Syrische oorlog? Kennelijk heeft Gilbert Achcar nog nooit gehoord van de (valse) “Vrienden van Syrië”, het plan Wolfowitz om het Midden-Oosten op te delen in confessionele entiteiten, de operatie “Timber Sycamore”, de miljarden dollars die via de CIA aan de takfiristische nevel worden betaald, de wapenleveranties van Westerse landen aan extremistische milities en het embargo dat wordt opgelegd aan het Syrische volk, dat van medicijnen wordt beroofd door moedige democratieën die hun oorlogsmateriaal aan de oliekoningen verkopen.

Daarenboven schrijft de linkse academicus dat “de meest beslissende invloed van Washington op de Syrische oorlog niet haar directe interventie was – die alleen van primair belang is in de ogen van neo-campagnevoerders die zich uitsluitend richten op Westers imperialisme – maar veeleer het verbod aan haar regionale bondgenoten om luchtafweerwapens te leveren aan de Syrische opstandelingen, voornamelijk vanwege het verzet van Israël. De rol van Washington, onder de gunstige invloed van Israël, bestond er dus in deze arme rebellen de luchtafweerwapens te ontnemen die hen in staat zouden hebben gesteld tegen het leger van Bashar Al-Assad te vechten. Je moet echt geobsedeerd zijn door “westers imperialisme”, dat de auteur tussen aanhalingstekens zet, om te durven denken dat de Verenigde Staten iets te maken hebben met de oorlog in Syrië. In feite transponeert Gilbert Achcar de absurde stelling van de pro-Islamistische academicus François Burgat over de petromonarchieën naar het Amerikaanse geval: zij hebben geen rol gespeeld in het Syrische drama, dat is algemeen bekend. Wat de rol van Israël betreft, dat de enige staat is die Syrië sinds 2012 zonder onderbreking bombardeert, Achcar vermeldt dit alleen om het vrij te pleiten. Met dergelijke vooronderstellingen is het niet verwonderlijk dat de meeste linkse organisaties campagne hebben gevoerd voor de “Syrische revolutie”, enthousiast een door het Amerikaanse Congres betaalde marionettenoppositie hebben gesteund, hebben opgeroepen tot leveringen van luchtafweergeschut aan de sympathieke “rebellen”, de NAVO smeekte om Syrië met raketten te bombarderen, verweet de Westerse regeringen de wettige Syrische staat niet te hebben vernietigd, en schold Rusland, China en Iran uit voor wat zij zagen als hun duidelijke schuld bij het verdedigen van een soevereine staat die wordt aangevallen door hordes gelobotomiseerde huurlingen.

Als we al moesten stilstaan bij het Syrische geval, dan is het omdat het de aandacht vestigt op het wrak van een links dat soms beweert “communistisch” te zijn, terwijl het de wensen van zijn ergste vijanden vervult. Zoals Trotski in 1939 opriep tot de “liquidatie” van de leiders van de Sovjet-Unie, heeft dit pseudo-revolutionaire links de imperialistische belangen met onwrikbare toewijding gediend. In sommige media heeft het een vals beeld verspreid van staten en regeringen die door Washington worden geviseerd. In 2020 was het voldoende dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken de Chinese regering beschuldigde van “genocide” in Xinjiang om de krant Libération de kop “Au Xinjiang, génocide en cours” te laten publiceren. De onderwerping van deze zogenaamde vrije pers aan de imperialistische agenda heeft ongekende hoogten bereikt. Het wordt geleid door voormalige linkse politici en doorzoekt alle regeringen die Washington onwelgevallig zijn met een jurisdictie inzake mensenrechten waarvan de regels worden vastgesteld door het Amerikaanse Congres. Het demoniseert Hugo Chavez, Nicolas Maduro, Daniel Ortega en Evo Morales naast Xi Jinping, Vladimir Poetin, Bashar Al-Assad en Kim Jong-un, die zich allemaal schuldig hebben gemaakt aan het verdedigen van de soevereiniteit van hun landen. Zij hoeven alleen maar echt of ingebeeld geweld toe te schrijven aan tegenstanders of journalisten om van hen meedogenloze en gewetenloze tirannen te maken, die de wraakzuchtige toorn van de vrije wereld en haar gewapende vleugel, de Verenigde Staten, over zich afroepen. In deze ideologische configuratie gebruikt het imperialisme de verdediging van de mensenrechten als voorwendsel om recalcitrante staten te destabiliseren, en heeft het gauchisme de functie om deze inmenging in te kleden met het gewaad van het progressivisme.