De theorie van het volk maakt deel uit van een filosofie van differentialisme – Henning Eichberg

Werkthesen over een menswetenschappelijke volkstheorie.

Er zijn tal van staats- en markttheorieën, maar bijna geen volkstheorieën. De verwaarlozing van dit derde gebied moet een diepere betekenis hebben – en het is onaanvaardbaar.

Het volk is een – of het – basiswoord van de democratie. “De staatsmacht gaat uit van het volk” (Duitse grondwet 1919, art. l).

“Volksstimme”, “Volkswille”, “Volkszeitung”, “Volksstaat”, “Volkspresse” en “Volksfreund” of gewoon “Das Volk” – dat waren de namen van de klassieke kranten van links. Huis van het volk, Volksfront, Volksdemocratie, Solidariteit van het volk, Volkskamer, “Dienstbaarheid van het volk”, “Overwinning in de volksoorlog”, bevrijding van het volk – “Volksgezondheid”, “volkssport” – …

Volk is altijd al een basisconcept van links geweest. Socialistisk Folkeparti is de naam van de Deense Linkse Partij, “Denemarken voor het volk” is een sociaal-democratisch strijdlied, en “Land og folk” was de krant van de Deense Communistische Partij. Maar socialisten hebben tot nu toe in het beste geval klassentheorieën ontwikkeld, geen volkstheorie. In de helderste momenten spraken ze over “ieders eigen weg naar het socialisme”.

“Voor koning, volk en vaderland”, Oostenrijkse Volkspartij en Partito Popolare – “Völkischer Beobachter”, “Ein Volk, ein Reich ein Führer”, “Volksgerichtshof” en “völkisches Turnen” – ook ter rechterzijde had het altijd betrekking op het volk. Dit geldt zowel voor het conservatieve deel (in Denemarken Konservativt Folkeparti en Kristeligt Folkeparti) als voor etnische extremisten, populisten en xenofobe bewegingen (Dansk Folkeparti). Maar de theoretische inspanning richtte zich eerder op andere zaken, met name op staatstheorieën. Ook over elitetheorieën of, in het meer problematische geval, over rassentheorieën.

Het concept van het volk is onhandig. Er zijn herhaaldelijk pogingen gedaan om het begrip “volk” te vervangen door “bevolking”. Dit is meer dan taalkundige cosmetica. Het onderwerp van de sociale actie – “wij” – wordt onzichtbaar gemaakt ten gunste van een categorie van administratieve overheersing en omschrijving: “zij”.

De brede arbeidersbeweging (christendemocratisch, sociaaldemocratisch en marxistisch) die steeds verwees naar “het volk” in organisaties en mediakanalen.

Er worden pogingen gedaan om het volk van de democratie te vervangen door “de burger”. Zo wordt het collectieve onderwerp van politieke actie vervangen door de constructie van het individu. Dit past in de neoliberale strategie van individualisering. Waar “we” is, moet het “ik” worden: de ik die koopt. Dit soort bourgeoisie keert zich niet in de laatste plaats tegen de onburgerlijke of zelfs antiburgerlijke ondertoon van het begrip ‘volk’.

Het moderne “volk” en de democratie ontstonden parallel aan elkaar en werden in het historische proces met elkaar verbonden. Het begrip democratie veronderstelt een begrip van het volk. De theorie van de democratie is echter altijd ondergeschikt geweest aan de theorie van de staat, alsof er geen behoefte was aan een verduidelijking met betrekking tot het “volk”. Democratie – “heerschappij van het volk” – zonder het volk, dat is heerschappij. Het is niets anders dan overheersing. …

Volkstheorieën lijken te verschijnen, als ze al bestaan, wanneer het regime erop gericht is het volk als politiek subject af te schaffen. Geïsoleerde volksconservatieve theoretische benaderingen werden ontwikkeld in het interbellum, toen het aan de macht zijnde racisme het volk van de democratie probeerde te vervangen door het biologische “ras”. Actuele pogingen van de juridische theorie gaan gepaard met het volk van de democratie te willen vervangen door de constructie van een door de macht bepaalde “Europese burger”.

Het volk is niet onkwetsbaar. De geschiedenis van de moderniteit is een geschiedenis van volkerenmoord, genocide en etnocide. Men kan het “volk” tot taboe verklaren of het taalkundig retoucheren, de dreiging voor de volkeren blijft bestaan – of neemt toe. Tibet, Tsjetsjenië, Indiaanse volkeren, het volk van Darfur. Het woord “volk” staat zowel aan de kant van degenen die andere mensen devalueren in naam van hun eigen volk als aan de kant van de solidariteit, de Society for Threatened Peoples, Association pour les peuples menaces, Associazione per i popoli minacciati, Lia por i popui manaces, Iwerlewen fir bedreete Volleker…

Hoofdstroom van de hedendaagse ‘Antifa’-beweging: allergisch voor elke verwijzing naar “volk” dat niet de ganse wereldbevolking omvat. Ongewild ten dienste van het internationaal georganiseerde kapitaal?

Over de psychologie van het volk – identiteit, vijand, neurose

Volk heeft te maken met de identiteit van concrete mensen, met hun persoonlijkheid en socialisatie. Dit resulteert in een psychologie van het volk, meer bepaald: de psychologie van het volk. Ze openen het zicht op een psychoanalyse van de democratie.

De identiteitskwestie is niet in de eerste plaats gericht op één enkel ego – zelf, ego, ipse, persoonlijkheid, individualiteit. Het gaat veeleer om de nostrificatie, om een “jij en wij”-relatie: wie zijn we eigenlijk, dat we “jij” tegen elkaar kunnen zeggen. En wie ben ik dan?

De psychologie van het volk leidt tot het historisch-maatschappelijke, tot het spanningsveld tussen identiteit en vervreemding. Toen de moderniteit begon te spreken over het “volk” – in de tijd van Rousseau, Herder, Grundvig en Marx – kwam het tot uitdrukking dat de mensen zichzelf als “vreemd” ervoeren in de wereld.

Identiteit betekent geen idylle. Wie over (nationale) identiteit spreekt, moet ook bereid zijn om over (nationale) neurosen te spreken. En van angst. Waar de “goede” kanten van het volk niet moeten worden gedacht, laat het volk zich van de lelijke kant zien. Waar de liefde niet mag zijn, daar verschijnt de vijand. Er is een verband tussen angst en de constructie van de ander als de vijand. En tussen deze logica van uitsluiting en de reïntegratie van “de ander”. “Het volk” beweegt zich niet in een geslachtspsychologisch neutrale ruimte. Als we spreken over het vaderland en het patriottisme aan de ene kant, en over het moederland en de moedertaal aan de andere kant, dan hebben we het over verschillende dingen.

Het vaderland heeft affiniteit met de staat en de leider, met hoofdstad en centralisme, met grenzen en de beveiliging ervan door leger en politie, met administratie en planning, met economische middelen en productiviteit, met eenheid en vooruitgang. Het moederland daarentegen leeft in het onoverzichtelijke volk en in de moedertaal, het heeft te maken met het ritme en de lichamelijkheid van de taal. De moedertaal is niet uniform, maar is meerlagig in dialecten en sociolecten. Het houdt niet op bij de grenzen van het vaderland en gaat met de ontheemden mee in ballingschap. Het kent geen hoofdstad en maakt de metropool zelfs tot een provincie, waar men Berlijns dan wel Amager mål spreekt. Tweetaligheid en meertaligheid zijn niet in tegenspraak met de moedertaal, en toch is het onmiskenbaar zichzelf. Maar misschien is er een derde. Het volk is sociaalpsychologisch gezien niet tegengesteld aan het individu. De nevenschikking – zelfs als tegenstrijdigheid – is eerder een constructie die voorbijgaat aan de identitaire inhoud van het begrip ‘volk’. De dubbele constructie heeft zijn ideologische wortels in het liberalisme aan de ene kant en het fascisme en soortgelijke vormen van totalitair denken aan de andere kant.

Het volksbegrip bij de rechtse Vlaamse Beweging: een eeuwige discussie tussen inclusief en exclusief

De Praxeologie van het Volk – Feest, Oorlog, Revolutie

Het volk is niet alleen een bovenbouw van ideeën, meningen en ideologieën, maar heeft haar basis in de sociale, fysieke praktijk. Dit resulteert in een praxeologie van het volk. De fysieke praktijk is de basis voor een materialistisch volksbegrip. Volk kan niet alleen worden begrepen als een structuur of proces, maar ook vanuit het situationele oogpunt, vanuit het unieke hier en nu van de gebeurtenis. Situationeel zijn festiviteiten en catastrofes. Als een festiviteit wordt opgevat als een hoogmis van het eigen handelen, dan komt de sport in beeld. Sport is een praktisch ritueel van nostrificatie: “Dit is ons feest.”

Een gebeurtenis van catastrofale proporties is oorlog. De nationaaldemocratische moderniteit heeft de oorlog opnieuw uitgevonden als “volksoorlog” en er een feestelijke lading aan gegeven. Maar de trauma’s ervan worden van generatie op generatie doorgegeven. De politieke (zelf)ervaring van het volk komt voor een groot deel voort uit revolutie. Revolutie is een gebeurtenis tussen festiviteit en catastrofe in. De revolutionair als een praktische-festival ervaring zegt: “We kunnen dat zelf” – “Wij zijn het volk.”

“Volk” in de context van de revolutie was dus een strijdvaardige term. Het is waarschijnlijk het tegenstrijdige concept bij uitstek van de moderne democratie. En “volk” is een concept van beweging. Het democratische “Wij zijn het volk” duidt niet in de eerste plaats op een substantie: “Wij zijn het bloed”, “Wij zijn de bevolking” … Noch betekent het een constructie: “Wij zijn een idee”, “Wij stellen ons voor” … Eerder duidt het op een beweging: “Wij, het volk, zijn in beweging”.

De moderne democratie begon met het volk dat de revolutie maakte. Maar ook andersom: de revolutie heeft het volk geschapen. (Aangezien de eerste succesvolle revolutie in Duitsland pas in 1989 plaatsvond en slechts in delen van het land plaatsvond, opent dit ongemakkelijke perspectieven voor de relatie tussen het Midden-Duitse en West-Duitse volk en dus voor de Duitse deelstaten van de toekomst). Het is echter de vraag of het verband tussen de democratie en de revolutionaire explosie die ooit de klassieke moderniteit en haar concept van het volk kenmerkte, nog wel geldig is. De revolutionaire gestus van de opstand van 1968 – barricades, massamarsen en zelfbenoemde “avant-gardes” – leken meer op een karikatuur, de verwachting van een explosie werd teleurgesteld, en in plaats van revolutie droeg de opstand onverwacht bij aan een verhoging van de efficiëntie van de staatsmacht en de markt. Toen de revolutie als een fundamentele verandering werkelijk plaatsvond – in Oost-Europa in 1989/91 – vond deze in de praktijk plaats in nieuwe vormen. De macht van de staat stapte opzij, zij het onwillig, en stortte in. Dus misschien is de revolutionaire explosie van de moderniteit vervangen door de implosie, gevolgd door de implosies van de Zuid-Afrikaanse apartheidsstaat, de implosies van machtige transnationale bedrijven, enz. Het staat volkomen open welke gevolgen de vervanging van de explosie door de implosie zou kunnen hebben voor het volk en de democratie.

Gele Hesjes – De volksstem van het hedendaags verzet?

Tussendoor – en enkele actuele problemen

Etniciteit en demos zijn niet alleen in tegenspraak met elkaar, maar vormen de context van de moderne democratie. Het volk van de democratie zijn degenen die met elkaar kunnen praten. Hoewel dit ook het belang van de gesproken taal onderstreept, is het niet in de eerste plaats een linguïstiek van de democratie, maar de cultuur van de democratie. Democratiecultuur betekent: met elkaar willen praten.

Globalisering is een duwtje in de rug van de marktlogica tegen de volkeren. Daarin wordt de westerse kolonisatie, die voortkomt uit een alliantie tussen de logica van de markt en die van de staat, uitgebreid, zij het discontinu. Maar aan de achterkant van de globalisering verschijnen nieuwe vormen van tribalisme.

De Europese Unie is – als markt, grote macht, fort, imperium of natie van Europa – in haar uitgangspunt een eliteproject zonder of tegen de volkeren. Het confronteert zijn aanhangers met de keuze om het bestaan van de volkeren expliciet te ontkennen of om hun eigen volk op te bouwen. In de toekomst zal men de vreemdste veronderstellingen over “het Europese volk” moeten horen. De lelijkste van deze discours zullen racistisch zijn.

Een andere machtsweg om de moderne democratie af te schaffen is via de constructie van het individu als “burger”. De weg van herdefiniëring leidt via de “marktburger” (zoals gedefinieerd door de gemeenschappelijke markt en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) en de “EG-burger” (zoals gedefinieerd door de Europese Gemeenschap) naar de “Europaburger” en de “wereldburger”. Een dergelijke individualisering van het politieke onderwerp gaat, in het belang van de macht, voorbij aan de socialiteit van de mens – het maatschappelijke uitgangspunt van de democratie, de sociaal-psychische identiteitsvorming en de praxologie van de zelfbeschikking.

Mensenrechten omvatten niet alleen individuele rechten, maar ook fundamentele groeps-, nationale en internationale rechten. “De wil van het volk vormt de basis voor de autoriteit van het openbaar gezag” (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948, art. 21:2). Gemeenschappelijk aan de mensenrechten is de erkenning van de ander en het recht op verschil. En ook individuele rechten kunnen alleen in de samenleving worden gerealiseerd.

Het volkse en het interetnische verwijzen naar elkaar. De relatie tussen volkeren – de erkenning van minderheden, solidariteit met bedreigde volkeren – is een toetssteen voor de manier waarop men met het eigen volk omgaat. Het interetnische is in een gespannen relatie met het internationale veld, wat betrekking heeft op staten. En het staat als alternatief voor de globalisering als de denationalisatie van mensen en de reconstructie van mensen tot “individuen” conform marktlogica.

Anders denken

Denken vanuit de tegenstrijdigheid, de spanning en het situationele betekent: de volkstheorie moet afstand houden van de reïntegratie van het maatschappelijke. De condensatie heeft het “biologische” volk en het meten van “raciale kenmerken”, het functionalisme van de bevolkingstheorie en het institutionalisme van de heersende staatstheorie voortgebracht. Zulke doodlopende wegen moeten worden vermeden.

“Volk” is – net als identiteit – meer een vraag dan een antwoordconcept. Als we over het volk praten alsof ze een ding zijn, nemen we de macht over. Als we naar het volk vragen, zijn wij niet degenen die het beter weten.

De kern van de volkstheorie is dat de mens niet alleen is in de wereld. De mensheid en de dood zijn de eindigheid van de mens. Voorbij het eerstegraads humanisme, dat gebaseerd is op de constructie van de “mens” – een enkelvoud met megalomane gevolgen – is een tweedegraads humanisme in opkomst. De mens ligt tussen de mensen in het meervoud. Humanisme is te beschouwen als interhumanisme.

De theorie van het volk maakt deel uit van een filosofie van differentialisme. Mensen verwijzen naar het onvertaalbare tussen talen, tussen mensen.

Degenen die niet over volkeren willen spreken, moeten zwijgen over “de mens”.

HENNING EICHBERG

Bron: www.wir-selbst.de , 15 mei 2020