45 jaar FLNC en de Corsicaanse ontgoocheling in partijpolitiek

In een persbericht dat het Corsicaanse radiostation Alta Frequenza heeft ontvangen, doen zeven historische nationalistische Corsicaanse activisten in een open brief een oproep aan de verkozen nationalistische politieke leiders. Sinds ongeveer 2015 werd binnen de brede Corsicaanse bevrijdingsbeweging meer de nadruk gelegd op parlementaire, legale nationalistische strijd en de afbouw (stopzetting) van de clandestiene, buitenparlementaire acties die jarenlang door het FLNC (Fronte di liberazione naziunale corsu / Front de libération nationale corse) werden ondernomen. Aan de vooravond van de 45ste verjaardag van het FLNC, vandaag op 5 mei, werd dit persbericht verstuurd als signaal gericht aan de partijpolitiek dat de bevolking en de militante voorhoede ontgoocheld is geraakt in wat -vooral niet- werd verwezenlijkt in de voorbije jaren. Niet verwonderlijk leidde deze ontgoocheling ook -los van deze open brief- tot de oprichting van een nieuw FLNC, op deze 45ste verjaardag.

 

Chjama à i Capizzoni pulitichi naziunalisti eletti

Een oproep aan de verkozen nationalistische politieke leiders

Noch onvoorwaardelijke steun, noch waarborg, noch blanco cheque

Sinds de jaren 70 hebben wij, samen met anderen, deelgenomen aan alle strijden, aan alle gevechten, op alle terreinen om het Corsicaanse volk te verdedigen en de erkenning op te eisen van zijn collectieve rechten op zijn land en zijn recht om zijn lot in eigen handen te nemen. Gedurende bijna vijftig jaar, geworteld in en gedragen door onze grondbeginselen, onze enige overtuigingen en ons geloof, – en niet door enig streven naar mandaten, ambten of onderscheidingen -, hebben wij gewerkt voor de rechtvaardige zaak van het Corsicaanse volk.

Wij hebben de repressie gekend, de barbouzes, de pesterijen van justitie en politie, de gevangenis, (bijna 3000 jaar gecumuleerd…), het maquis, het huisarrest, de ballingen, de provocaties, de druk, de bedreigingen van allerlei aard… Wij hebben velen van ons volk op tragische wijze zien verdwijnen, van alle kanten. Wij hebben geleden in ons vlees en in onze ziel, gezien de aanvallen en de agressie waarvan Corsica en de Corsicanen het slachtoffer zijn geworden… Onze families, onze vaders, onze moeders, onze kinderen, onze vrienden hebben geleden onder de gevolgen van onze inzet. Veel van onze mensen hebben hun leven verloren, alles opgeofferd, zichzelf opgeofferd, hun baan opgegeven of verloren…

Wij zijn verdwaald op verloren paden, slachtoffers van onze vergissingen, van onze fouten, van onze problemen. Anderen zitten helaas nog steeds in de gevangenis, anderen worden nog steeds gezocht… en een twintigtal anderen zijn veroordeeld tot civiele procedures voor bedragen variërend van een miljoen euro tot meer dan een miljoen zevenhonderdduizend euro, en hun huizen zijn onder een beschermende hypotheek geplaatst…

We hebben moeilijke tijden meegemaakt, twijfel, ontmoediging, vermoeidheid, ontgoocheling… moeilijke perioden van confrontatie, spanning en drama… Maar we hebben nooit de hoop verloren, en hebben nooit een moment onze toevlucht gezocht in verlatenheid en ontkenning, omdat onze inzet altijd is ingegeven door plichtsbesef, de verdediging van het algemeen belang, het openbaar goed en de noodzaak dit volk te redden om het de middelen te geven om in zijn rechten te worden erkend, zich te emanciperen en zich thuis te ontplooien in de vrijheid en de waardigheid van allen.

“Tamanta strada”, credo dat door sommige verkozenen van de CdC ( Cullettività di Corsica / Corsicaans regionaal bestuur) keer op keer wordt herhaald, wij, wij hebben deze weg gemaakt, wij waren op deze weg met uw vaders en uw ooms, met uw verwanten, dichtbij of veraf, wat voor zeer weinigen van u het geval is. Wij hebben met vreugde en opgetogenheid geapplaudisseerd voor uw overwinning, onze overwinning in 2015, en vervolgens in 2017. De emotie overviel ons en we lieten ons meeslepen door de hoop eindelijk, na zoveel jaren, het begin te zien van de verwezenlijking van onze dromen, onze gemeenschappelijke droom voor ons allen…

Wij steunden u, steunden u zo goed als wij konden, ons bewust van de onmetelijkheid van uw taak en de moeilijkheden die u te wachten stonden met de valkuilen en hindernissen die de Staat en de revanchisten van alle kanten onder uw stappen vermenigvuldigden om u te beletten vooruit te komen, vooral met het verdwijnen van hun machtsgebieden die met de Algemene Raden verbonden waren.

De macht die wij u bij het volk hebben gegeven door u aan het hoofd te plaatsen van de huidige instellingen van het eiland, was een opdracht die u moest vervullen ten dienste van de bescherming van Corsica en zijn bevolking, en betekende geenszins het einde van de weg en van de strijd voor emancipatie. Met bijna 57% van de stemmen had u een onbetwistbare politieke kracht tegenover de Staat en de oppositie tegen onze ideeën om een dialoog op te leggen en echte onderhandelingen over de noodzakelijke evoluties op alle domeinen naar een echte politieke autonomie, – begiftigd met een specifieke wetgevende macht, overgedragen aan ons eiland -, die wij allen samen moeten doorworstelen, om uiteindelijk, zonder onderwerping, hulp en cliëntelisme, een begin te maken met de opbouw van een economisch leefbaar Corsica, gericht op de toekomst, moderniteit en sociale vooruitgang voor allen tijdens uw komende mandaat…

En toen ging de tijd voorbij en naarmate de maanden en jaren verstreken, voelden wij niets komen of gaan, wij zagen niets of niet veel veranderen, en wij begonnen ons af te vragen of wij niet allen misleid en in slaap gesust waren. Wij begonnen toen te twijfelen aan de successen en resultaten waarop u prat ging, aan uw daden en verbintenissen, en aan de redenen van uw mislukkingen, die u altijd toeschreef aan het overheidsbeleid, zonder er ook maar een moment aan te denken om uw beleid en praktijken in twijfel te trekken.

Wij hadden u niet alleen gekozen voor “een beter beheer”, maar voor evoluties en diepgaande veranderingen, om elke dag, in al uw besluiten en uw standpunten, – van de meest onbeduidende tot de meest belangrijke -, met kracht, vastberadenheid en overtuiging de continuïteit en de permanente herbevestiging van de essentiële as en de filosofie van uw rol als verkozen vertegenwoordigers van het Corsicaanse volk te dragen en tot uitdrukking te brengen: de prioritaire verdediging van de Corsicanen in alles en de erkenning van onze individuele en collectieve rechten, van ons recht om ons lot in eigen handen te nemen.

En dan verbijsterd, naarmate de tijd verstreek, gingen we van teleurstelling naar teleurstelling, van ontgoocheling naar ontgoocheling toen we zagen en zien wat er geworden is van ons Corsica, al zo slecht behandeld voor, sinds 2015… De gevaren die Corsica en de Corsicanen lopen en de aanvallen die wij vóór 2015 aan de kaak hebben gesteld en hebben bestreden, zijn niet alleen niet afgewend, maar zelfs versterkt en onze vijanden, onze tegenstanders van oudsher, de tegenstanders van onze ideeën, met wie u onschuldig meende te kunnen onderhandelen, hebben geleidelijk aan hun kracht herwonnen, verzekerd als zij zijn van de steun van de Franse autoriteiten en administratie op het eiland.

De krachten van het geld, die worden aangevoerd door allerhande zakenlieden, ook plaatselijke, en maffiabelangen, hebben sindsdien hun vernietiging van ons Corsica en van onze ziel voortgezet en versterkt, alsof er gedurende tientallen jaren niets was gebeurd op dit eiland, alsof het volk u niet had verkozen om u tegen hen te verzetten. En vandaag vertegenwoordigt u zichzelf in een verspreide orde bij de verkiezingen, uw verbond is niet langer dat van 2015 en 2017! Is dit het zoveelste bewijs dat uw partijdige belangen voorrang hebben boven de collectieve en hogere belangen van Corsica?

Wat hebt u gedaan met de Ghjuramentu van 2015, toen u, vernieuwd met de historische paolist “Cunsulte”, een eed zwoer om “het collectieve belang van het Corsicaanse volk te dienen”? (“Giustificazione”, 1758).

Wij zeggen het duidelijk, niet alleen zullen wij niet, of niet meer, uw onvoorwaardelijke medestanders zijn, maar wij willen u ook niet, of niet meer, als borg dienen tegenover de geschiedenis, wanneer u zich beroept op uw continuïteit van nationalisme van de laatste decennia. En we zullen u niet automatisch een blanco cheque geven voor deze verkiezingen.

Gilles Simeoni, Jean-Christophe Angelini,

We weten dat jullie in de tweede ronde samen een meerderheid zullen vormen. Wij weten ook dat de terugkeer van de revanchisten en de reactie op de verantwoordelijkheden in de CdC zeker een terugkeer naar het verleden zou betekenen, hetgeen wij geenszins wensen.

Maar voor dat alles, willen we je dit vertellen:

Het beleid dat u sinds 2015 voert, is niet het onze en uw staat van dienst, die uiteraard alleen maar beter kan zijn in vergelijking met de meer dan schadelijke en negatieve staat van dienst van uw voorgangers, is voor ons niet voldoende.

Wij ondervragen u en ondervragen u publiekelijk:

– Hoe zit het met de dossiers met betrekking tot afvalstromen, tot transport?

– Hoe zit het met een economisch beleid dat voortvloeit uit een samenlevingsproject waarin de verdediging van onze identiteit, onze cultuur, onze taal, onze tradities, voor meer sociale rechtvaardigheid en gelijkheid de as, de centrale spil zou vormen, ter ondersteuning van welk project dan ook, met name tegenover de minorisering van de Corsicanen op hun eigen grondgebied?

– Hoe zit het met het alternatief van alleen maar toerisme en alleen maar liberalisme, waarbij de Corsicanen alleen maar de kruimels opstrijken en lijden onder de overlast en de ongemakken?

– Hoe zit het met onroerend goed en grondspeculatie, waardoor het eiland beperkt blijft tot een eenvoudig woongebied? De torenhoge prijzen per vierkante meter, meer dan 200.000 euro voor 1.000 vierkante meter, maken het onze kinderen en de meerderheid van de Corsicanen onmogelijk grond te kopen om hun huizen te bouwen.

– Hoe staat het met het lot van de heiligdommen in Scandula, Bonifaziu, Porti Vechju, een Balagna en andere?

– Hoe zit het met de afhankelijkheid van importen, versterkt door de grootschalige distributie en het Corso-Breton Consortium, ten nadele van de eigen sectoren (hout, steen, water, energie… onder andere) en van de lokale producties?

– Hoe staat het met de verdediging van het binnenland en het platteland, – en in het bijzonder de kleinschalige landbouw die onze rijkdom heeft voortgebracht en de start van korte keten-circuits die dat vandaag de dag nog kunnen doen -, tegenover de uitbreiding van de verstedelijking en de kustgebieden die bestemd zijn voor toerisme en speculatie?

– Hoe zit het met de verdediging, bescherming en ontwikkeling van ons natuurlijk erfgoed, ons milieu, onze bossen, onze stranden en onze kusten?

– Hoe zit het met de opeenstapeling van functies en mandaten, een praktijk die erger is geworden dan bij de oude clans die verdwenen zijn, hoe zit het met de koopkracht, de kosten van levensonderhoud, huisvesting en werkgelegenheid voor de Corsicanen?

– Hoe zit het met een regelmatig overleg met de verenigingswereld, de vakbonden en de sociaal-professionals, buiten de politieke en institutionele wereld? 40 jaar van strijd, gevechten, netwerken op het terrein met de verenigingen, de Collectieven, de vakbonden, de territoriale comités… en dan niets, “sbandati!”

– Hoe zit het met het veroordelen en aan de kaak stellen van de mate van delinquentie in al haar vormen binnen onze samenleving? – Hoe zit het met de transparantie en de controle van overheidssubsidies en -steun op alle gebieden, u die sprak van een “kristallen huis”?

Wat gaat u, wat gaan wij – afgezien van de vooruitgang, de moderniteit en bepaalde noodzakelijke evoluties die niet specifiek zijn voor ons eiland – als erfenis nalaten aan de toekomstige generaties?

Wat ons betreft, wij bevestigen opnieuw dat de Corsicaanse natie bestaat en erkend is door de mogendheden van het Middellandse Zeegebied, – lang voordat de Franse natie werd gevormd door wapens en overheersing – en dat haar streven naar emancipatie haar legitieme recht is…

Daarom vragen wij u om een openbaar antwoord op onze vragen en bezorgdheden… om het volk en ons in te lichten over uw bedoelingen, uw stappenplan, uw voorstellen en uw ambities.

Aan de hand van uw antwoorden zullen wij dan zien wat onze positie zal zijn met betrekking tot de volgende territoriale termijn.

Pà una Corsica corsa Avvia u populu corsu Avvia a nazioni !

NB : Wij verzoeken de vrouwen en mannen van Corsica die deze interpellatie onderschrijven en willen steunen, haar te ondertekenen, haar bekend te maken, haar te delen en er rekening mee te houden naar gelang van hun mogelijkheden en hun middelen van informatie.

Jo Peraldi: politiek gevangene

Ghjuvan’ Battista Rotilj Forcioli : Aleria 75, politiek gevangene

Pierrot Susini : gewond in Aleria ’75

Jean-Pierre Susini : Aleria ’75, gezocht

Nanou Battestini : gezocht, politiek gevangene

Louis Sarocchi : Aleria ’75, politiek gevangene

Pierre Poggioli : Aleria ’75, gezocht, voormalig verkozene

____________________________________


Oprichting van een nieuw FLNC – 5 mei 2021

Uitgerekend vandaag werd de oprichting aangekondigd van een nieuw FLNC dat zich presenteert als “FLNC Maghju 21”. Dit nieuw FLNC, richt zich luidens een persbericht in de eerste plaats tegen de Franse staat, die tot nu toe geen enkel gebaar van betekenis heeft gemaakt. De staat heeft “op geen enkele manier gedacht aan een echte overdracht van de soevereiniteit van Corsica, zoals alle eilanden in de Middellandse Zee die decennia lang hebben genoten”, aldus de ondergrondse beweging, die een tactische herschikking aankondigt.

Het FLNC Maghju 21 is ook van mening dat de eenheidsbeweging Pè a Corsica niet in staat is geweest de uitdagingen aan te gaan door “zich meer bezig te houden met het beheer van een gemeenschap dan met de opbouw van een Natie”. De gekozen leden van de meerderheid “lijken meer energie te steken in permanente campagnes en verkiezingscampagnes, om hun plaats te behouden en steeds op zoek te gaan naar nieuwe stemgerechtigden uit de oude wereld, dan zich op te dringen door de kracht die uitgaat van de geloofwaardigheid van hun voorstellen en acties in het dagelijks leven.

Voor het FLNC is Corsica vandaag in gevaar, overgeleverd aan de financiële lusten van enkele financiële groepen die strategische sectoren monopoliseren met de goedkeuring van de staat en de onverschilligheid van verkozen ambtenaren. Nog een reden tot bezorgdheid, volgens het nieuwe FLNC: “De misdaad die weegt steeds zwaarder op de economische structuur, het politieke systeem en de samenleving (…), het maffiagangreen wordt sterker, de verkoop en het gebruik van drugs raken wijdverbreid en spreiden het bed van de maffia.”

Het FLNC Maghju 21 roept ook het Corsicaanse volk op om zich buiten de verkiezingen om, te positioneren op alle vlakken van de massastrijd. “Het is tijd om Frankrijk de volle kracht van de eisen van het Corsicaanse volk te laten zien, om de Franse staat te dwingen zich in te zetten voor een echt proces van erkenning van de historische rechten van het Corsicaanse volk”. Het persbericht eindigt met de eis tot vrijlating van alle politieke gevangenen.