2021!

Het Covid-jaar 2020 is voorbij, weinigen zullen er met positieve gevoelens aan terugdenken. 2020 was een jaar waarin men bij de burgerlijke elite zichzelf heeft weten indekken tegen de groeiende maatschappelijke onrust in Europa. De evolutie naar een liberale veiligheidsstaat waarin de gewone man in zijn dagelijkse levenswandel steeds meer gecontroleerd en gemonitord wordt, werd door de Covid-19 pandemie en de hieraan gekoppelde sanitaire maatregelen nog versterkt. Dat 2021 een jaar mag en moet worden van groeiend verzet tegen deze inperking van vrijheid. Niet door de noodzaak van bepaalde sanitaire maatregelen in vraag te stellen, maar door strikt te waken over de afbouw van alle vrijheidsbeperkende maatregelen eens de pandemie bedwongen werd. Verzet ook, tegen de groeiende technische repressiemogelijkheden die het regime inzet tegen haar burgers (drones, slimme camera’s,…).

In 2021 zal Zannekinbond in ons taal- en cultuurgebied verder bijdragen aan een bewustwording inzake de kwalijke rol van het globaliserend kapitalisme op de hedendaagse Europese maatschappij. We stellen vast dat het neoliberale beleid vandaag meer dan ooit de kaart van flexibiliteit, controle en inperking van sociale rechten trekt ten aanzien van de werkende klasse terwijl de financiële elite kan genieten van de voordelen die hun globalisering hen schenkt. Deze kosmopolitische financiële elite die zich niet gebonden acht door lokale regelgeving, tradities en gemeenschapszin is meteen ook de drijvende kracht achter het liberale woke-denken dat een verlammende invloed heeft op zowel klassenstrijd als nationale bevrijdingsstrijd die beiden meer dan ooit samenvallen. De politieke linkerzijde die zich het woke-denken eigen maakte, is de objectieve bondgenoot van het grote kapitaal. Het is misschien een terminologie die velen -mede als gevolg van decennialange neoliberale dominantie- als verouderd in de oren klinkt, de inhoud van klassenstrijd en nationale ontvoogding is vandaag echter springlevend en noodzakelijk.

Voor 2021 hopen wij op en strijden wij voor een heropleving van zowel de Gele Hesjes-beweging als het militante syndicalisme. Niet om blindelings het ordewoord van de met het establishment vergroeide vakbondselite te volgen, maar omdat elke militante syndicale vonk een beweging in gang kan zetten die uitgroeit tot een massaprotest. Een revolte komt niet uit de lucht vallen, maar moet georganiseerd worden als de juiste omstandigheden aanwezig zijn. De onvrede bij de werkende klasse en de afkalvende middenklasse neemt toe. De inperking van de bewegingsvrijheid en protestmogelijkheden naar aanleiding van Covid-19 zijn slechts uitstel waar de burgerlijke elite zich achter verstopt en wellicht misbruik zal van maken om zichzelf verder te beschermen eens de pandemie achter de rug is. Het herstel van politiek gezag over de economie is een noodzakelijke voorwaarde die wij vooropstellen tegen de cowboys uit de financiële wereld die de hedendaagse politiek verzwakten en waar mogelijk voor hun kar spannen. Dit, op nationaal en internationaal vlak maar ook op het laagste niveau waar lokale politiek zich bijvoorbeeld inspant voor de oplichterij in de immobiliënsector.

In 2021 zal Zannekinbond zich verder inzetten voor een Vlaamse ontvoogdingsstrijd die onlosmakelijk verbonden is met een verzet tegen de Belgische en Europese tak van de kosmopolitische elite die de Belgische staat als middel inzet om Vlamingen en Walen financieel-economisch te benadelen en uit te buiten. Tussen deze Belgische elite en de Europese Unie is er een continuüm van belangen. Een herbronning van die ontvoogdingsstrijd die in haar wortels een samenvallen met sociale strijd laat zien en opnieuw focust op de Belgische staat en haar leidende elite in plaats van het Waalse buurvolk. Sociaal beleid is enkel doeltreffend mogelijk in een nationaal kader. Staatssoevereiniteit is een voorwaarde tot volkssoevereiniteit en democratie, die op hun beurt voorwaarden zijn voor de uitbouw van een sociale politiek.

Onlosmakelijk verbonden met de politieke en economische paradigmaverandering die wij steunen, zullen we een actieve vredespolitiek verdedigen ten aanzien van het Westers imperialisme en de NAVO-agressie jegens Rusland en het Midden-Oosten. De erfenis van de Vlaamse frontsoldaten blijft meer dan een eeuw later springlevend: afwijzing van (militair) imperialisme, afwijzing van de inzet van Vlamingen en/of Vlaams geld in een gewapende strijd voor de belangen van grootmachten. 

De Zannekinbond wenst u en uw naasten een gezond en een rebels 2021!